top of page

KLUB

RELAX

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1. písm. a) Nařízení zpracoval správce RELAX KLUBU RÁJEC-JESTŘEBÍ, Z.S., Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí, IČO: 494 68 537

1. fotografie

2. videa

3. zvukové záznamy

4. sportovní výsledky

za účelem

• prezentace na webu ČASPV, RC SPV Brno-město, Jihomoravské ASPV a TJ

• prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.)

• prezentace ve výroční spolku a dalších informačních materiálech

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

1. datum narození – za účelem sledování životního jubilea člena jednoty

 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován(a) v listinné i elektronické podobě po dobu 2 let po ukončení aktivní činnosti v TJ).

 

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

• příslušné krajské asociaci Sport pro všechny (KASPV)

 

Jsem srozuměn(a) se svým právem:

• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení)

• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)

• na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle č. 17 Nařízení

• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení

• na přenositelnosti údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení

• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení

• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Svá práva můžete uplatnit následujícími způsoby:

• písemně nebo osobním předáním na adrese spolku Relax klub, Školní 446, Rájec - Jestřebí

• v elektronické podobě zasláním na datovou schránku spolku

 

Přihláška a podmínky cvičení:

- přihláška je závazná, po předání přihlášky se cvičenec zapisuje na pololetí, platba proběhne nejpozději do 14 dnů po podání přihlášky (platba je nevratná)

- každý cvičenec je pojištěn

- cvičenec dodržuje pravidla a nařízení stanovená trenérem, řádem a pravidly daného zařízení

- cvičenec dbá na vhodné oblečení a obutí na sportoviště

- dbá na bezpečnost svoji i ostatních cvičenců

Souhlas se zpracováním osobních ůdajů

bottom of page